Gegevensbeschermingsbeleid

De Eigenaar stemt ermee in de privacy te beschermen van de gebruikers van deze website en/of enige van de diensten. Door de website en/of enige van de diensten van de Eigenaar te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met de bepalingen in dit privacybeleid en geeft hij of zij toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens zoals hierin beschreven. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat, hoewel onze website links kan bevatten naar andere websites, dit privacybeleid niet van toepassing is op de websites van andere bedrijven of organisaties waar de gebruiker naar kan worden doorgestuurd. De Eigenaar heeft geen controle over de inhoud van de websites van derde partijen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van voorgenoemde websites.

Basisinformatie over gegevensverwerking (Verordening (EU) 2016/679 en Organieke wet 3/2018)

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens De EIGENAAR.
Onze gegevens zijn te vinden in de juridische mededeling op deze website.
Doel van de verwerking Het aanbieden en beheren van producten en/of diensten
Wettelijke grondslag Toestemming van de geïnteresseerde partij
Ontvangers De gegevens zullen niet worden gedeeld met derde partijen, tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken
Rechten Gegevenssubjecten hebben recht op toegang tot, rectificatie van, het beperken van verwerking van, verwijdering van, portabiliteit van en het bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens
Gegevensbewaring Zolang de commerciële relatie voortduurt of zolang de gegevens moeten worden bewaard om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
Bezwaar Gegevenssubjecten kunnen hun gegronde bezwaren voorleggen aan de AEPD (Spaanse Autoriteit voor gegevensbescherming)
Aanvullende informatie U kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie in de "Vragen over privacy" hieronder raadplegen

VRAGEN OVER PRIVACY

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) en Organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens en de waarborging van digitale rechten, verschaffen we u de volgende informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens?

DE EIGENAAR.

Onze gegevens vindt u in de juridische mededeling op deze website.

Met welk doel worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

 • We verwerken de informatie die u ons verstrekt om u onze diensten en producten te kunnen aanbieden, alsmede om deze te kunnen factureren.
 • Als u hiervoor toestemming verleent, kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u informatie toe te zenden met betrekking tot onze activiteiten, producten of diensten.
 • Als u deelneemt aan een van onze prijsvragen of wedstrijden, zullen we uw voor- en achternaam en uw afbeelding publiceren op de diverse media- en advertentieplatforms die we gebruiken, inclusief sociale netwerken, met als doel het promoten van onze activiteiten, diensten en producten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, bewaren we zolang u onze diensten gebruikt of zolang u informatie over deze diensten wenst te ontvangen. Als u deelneemt aan een promotieactie worden uw gegevens bewaard zolang deze promotieactie voortduurt en, daaropvolgend, gedurende de vastgelegde periode waarin de gegevens moeten worden bewaard om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens?

De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens is de toestemming die u ons geeft.

Met betrekking tot informatie die ons wordt toegezonden door gebruikers jonger dan 16 jaar, wordt ervan uitgegaan dat deze informatie is verzonden met toestemming van hun voogd(en). Indien dit niet het geval is, dient de voogd van de minderjarige ons op de hoogte te stellen op het moment dat deze vaststelt dat de informatie naar ons is verzonden.

Aan welke partijen worden uw gegevens verstrekt?

De gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit wettelijk is vereist of noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezelijken.

Wat zijn uw rechten als u gegevens aan ons verstrekt?

 • Alle gebruikers hebben het recht om te weten of hun persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt.
 • Gegevenssubjecten hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, alsmede het recht op het indienen van een verzoek tot rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, het recht op het indienen van een verzoek tot verwijdering van hun gegevens, indien deze, onder andere, niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Onder bepaalde omstandigheden kunnen gegevenssubjecten een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van hun gegevens. In dergelijke gevallen behouden we de gegevens alleen voor de registratie en afhandeling van klachten.
 • Voorts kunnen gegevenssubjecten in bepaalde gevallen, en indien dit betrekking heeft op hun specifieke omstandigheden, bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dergelijke gevallen stoppen wij met het verwerken van de gegevens, met uitzondering van de verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor het afhandelen van mogelijke klachten.
 • Gegevenssubjecten hebben bovendien het recht op gegevensportabiliteit.
 • Ten slotte hebben gegevenssubjecten het recht om een klacht in te dienen bij de terzake bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Door ons per post of e-mail schriftelijk op de hoogte te stellen, en een kopie van uw identiteitsdocument bij te voegen.

Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonlijke gegevens die we verwerken zijn verstrekt door het gegevenssubject. Het gegevenssubject garandeert dat de verstrekte persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. Het gegevenssubject gaat er bovendien mee akkoord om ons op de hoogte te stellen van iedere wijziging van de voorgenoemde gegevens. De gegevensvelden die zijn gemarkeerd met een sterretje dienen verplicht te worden ingevuld om ons in staat te stellen de gewenste dienst te leveren.

Welke gegevens verwerken we?

We kunnen de volgende categorieën van gegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens
 • Post- en e-mailadressen
 • Andere gegevens waar we in onze formulieren om vragen

Het gebruik van gegevens is beperkt, omdat we alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze diensten en het beheren van onze activiteiten.

Gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies tijdens het bezoek van de gebruiker aan onze website, met de geïnformeerde toestemming van de gebruiker.

De gebruiker kan zijn of haar browser zodanig instellen dat hij of zij wordt gewaarschuwd voor het gebruik van cookies of dat cookies worden geblokkeerd. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Welke beveiligingsmaatregelen passen we toe?

We passen de beveiligingsmaatregelen toe die zijn uiteengezet in artikel 32 van de AVG. Derhalve hebben we beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, inclusief mechanismen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen.

De maatregelen omvatten onder meer het volgende:

 • Informatie over het beleid met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens.
 • Het periodiek maken van reservekopieën.
 • Controle van de toegang tot de gegevens.
 • Standaard test-, beoordelings- en evaluatieprocedures.